Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

1. Загальні правила поведінки на території і в приміщеннях ТОВ «Одонтомед».

1.1. Учасники освітнього процесу, інші працівники та відвідувачі ТОВ «Одонтомед» (далі – Заклад) зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд. Не допускається вхід та присутність на території та в приміщеннях Закладу в одязі, який порушує норми громадського порядку, мати на одязі надписи із закликами до насильства, релігійної, міжрасової та міжнаціональної ворожнечі, непристойні заклики та образливі надписи.

2.2. Особам, які перебувають на території Закладу забороняється:

• палити та вживати наркотичні засоби;

• находитися в стадії алкогольного сп’яніння;

• нецензурно висловлюватись або вживати слова, які ображають честь та гідність громадян;

• перешкоджати роботі працівників Закладу;

• пошкоджувати будівлі, майно та обладнання Закладу;  

• мати при собі колючі, ріжучі та колючі предмети або інструменти, які не пов’язані з виробничим чи освітнім процесом, холодну та вогнепальну зброю, іншу зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами, муляжі зброї, піротехнічні пристрої, вибухові, отруйні, сильнодіючі, легкозаймисті, наркотичні та нарковмістні речовини, речовини з різким запахом та вираженою дратівною дією;

• проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею, окрім собак-поводирів, візками.

 

2. Права та обов’язки здобувачів освіти:

2.1. Здобувачі післядипломної освіти (студенти) Закладу відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку мають право на:

1) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

2) трудову діяльність у позанавчальний час;

3) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

4) користування виробничою, побутовою, оздоровчою базами Закладу;

5) участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

6)участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

7) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

8) академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача пісдипломної освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому МОН України;

9) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

10) захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

11) отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила боулінг (цькування);

12) оскарження дій посадових осіб, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Закладу;

13) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Закладу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

2.2. Здобувачі післядипломної освіти, які навчаються в Закладі, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Закладу;

2) знати та поважати історію Закладу, традиції, ім’я та символіку;

3) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

4) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня післядипломної освіти результатів навчання;

5) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, поважати їхні права та свободи, честь та гідність; дотримуватися етичних норм;

6) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

7) виконувати накази і розпорядження адміністрації;

8) дотримуватися норм мовного етикету (зберігати чистоту мови, не вживати нецензурну лексику, образливі вислови), правил ділової письмової та усної комунікації, а також електронного спілкування;

9) дбайливо ставитися до майна Закладу;

10) утримуватися від поширення неправдивої та/або неперевіреної інформації про Заклад або інших учасників освітнього процесу;

11) утримуватися від розкриття конфіденційної інформації та персональних даних інших осіб;

12) повідомляти керівництво Закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

13) дотримуватися чистоти та порядку в навчальних приміщеннях та на території Закладу;

14) дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та принципу академічної доброчесності;

15) під час навчальних занять дотримуватись певних дисциплінарних правил:

• забороняється запізнюватись на заняття;

• не допускаються сторонні розмови (в тому числі по мобільному телефону) або інший шум, що заважає проведенню занять;

• виходити з аудиторії під час заняття допускається лише з дозволу викладача;

• сумлінно ставитися до всіх форм контролю знань, вмінь та навичок (компетенцій);

• вимикати під час проведення занять та проведення різних форм контролю знань телефони та інші гаджети.

2.3. Здобувачі післядипломної освіти, які не мали змогу скласти екзамени та заліки у встановлені терміни через хворобу або з інших поважних причин, документально підтверджують це протягом тижня після закінчення лікування. В цьому разі за рішенням атестаційної комісії Закладу, студенту може бути подовжений термін складання сесії.

2.4. За порушення Правил на студентів можуть бути накладені дисциплінарні стягнення:

– усне зауваження викладача;

– оголошення догани;

– відрахування з Закладу.

Підставами для відрахування здобувача післядипломної освіти є:

– академічна неуспішність.

Відраховуються за академічну неуспішність студенти, які: 

– без поважних причин не виконали вимоги навчального плану (не виконані індивідуальні завдання, у т. ч. проекти, вимоги виробничої лікарської практики);

– не ліквідували академічні заборгованості у встановлені терміни;

– за власним бажанням;

– за порушення умов контракту;

– у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

– за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

– за порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку Закладу, правопорушення тощо.